ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.04.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса м. Київ, вул. О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 1 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 19 19
первісна вартість 1001 1372 1372
накопичена амортизація 1002 1353 1353
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 4
Основні засоби 1010 27171 26827
первісна вартість 1011 62568 62568
знос 1012 35397 35741
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 27192 26850
II. Оборотні активи Запаси 1100 2170 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1294 1299
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 85 97
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3588 3871
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 42 445
Витрати майбутніх періодів 1170 13 13
Інші оборотні активи 1190 741 909
Усього за розділом II 1195 7933 6634
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 35125 33484
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 38714 38714
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 739 739
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24751 -23557
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 14702 15896
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 18534 16879
розрахунками з бюджетом 1620 685 685
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 24 24
розрахунками з оплати праці 1630 40 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1140 0
Усього за розділом IІІ 1695 20423 17588
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 35125 33484

Керівник Маковiй Вiталiй Григорович
Головний бухгалтер Симоненко Наталiя Василiвна

На початок I кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 27171 тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 35397). Запаси 2170 тис.грн.; виробничi запаси 156 тис. грн. ; незавершене виробництво 40тис. грн. ; готова продукцiя 1974 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1294 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 42 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 741тис. грн.
На кiнець I кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 26827 тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 35741). Запаси 0 тис.грн.; виробничi запаси 146 тис. грн. ; незавершене виробництво 45тис. грн. ; готова продукцiя 1973 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1299 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 445тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 909тис. грн.