ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.04.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 26    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса м. Київ, вул. О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Звіт про фінансові результати (Звіт просукупний дохід)
за 1 квартал 2013 р.

І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 2000 1 639
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт, послуг) 2050 (1) (319)
Валовий: прибуток 2090 0 320
збиток 2095 (0) (0)
Іншіопераційні доходи 2120 3409 2714
Адміністративні витрати 2130 (1039) (953)
Витрати на збут 2150 (1) (5)
Інші операційні витрати 2180 (1170) (864)
Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток 2190 1199 1212
збиток 2195 (0) (0)
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 145
Фінансові витрати 2250 (0) (0)
Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
Інші витрати 2270 (5) (5273)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 1194 0
збиток 2295 (0) (3916)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльностіпісля оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1194 0
збиток 2355 (0) (3916)

II.СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованихта спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншимсукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1194 -3916

III.ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 3 210
Витрати на оплату праці 2505 151 702
Відрахування на соціальні заходи 2510 82 224
Амортизація 2515 340 441
Інші операційні витрати 2520 2510 1839
Разом 2550 3086 3416

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простихакцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну простуакцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

На протязi I кварталу 2013 року пiдприємство отримало: - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сум 0 тис. грн. -iншi операцiйнi доходи (надання в оренду власних примiщень та реалiзацiя залишкiв ТМЦ на складах) -3409 тис. грн. -iншi доходи 0 тис. грн. витрати за той же перiод склали: 1тис.грн.-собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 1039 тис. грн. -адмiнiстративнi витрати - 9 тис. грн. -витрати на збут - 2510 тис. грн. -iншi операцiйнi витрати - -iншi витрати - 5 тис. грн.