ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Основні відомості про емітента

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію А01 № 727399
Дата державної реєстрації 02.02.1993
Місцезнаходження Київ, 03057, О. Довженка, 3
Статутний капітал (грн.) 38713700
Чисельність працівників (чол.) 26
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
Органи управління емітента Органами управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдно до п. 4.2. Статуту Товариства, акцiонером Товариства, який володiє 100% його акцiй є Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання" (код ЄДРПОУ 21661711).
Посадові особи емітента Голова правлiння Маковiй Вiталiй Григорович , перший заступник голови правлiння Яценко Вадим Юрiйович, заступник голови правлiння Окрушко Анатолiй Григорович. Наглядова рада: Денисюк Наталiя Миколаївна - заступник голови правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання", голова наглядової ради; Мельник Дмитро Сергiйович - заступник голови правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання", член наглядової ради; Саєнко Оксана Миколаївна - перший заступник голови правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання", член наглядової ради. Посадова особа - Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна. Головний бухгалтер Симоненко Наталiя Василiвна.
Засновники емітента Пiдприємство створене вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України шляхом перетворення з державного пiдприємства. 100% акцiй товариства передано до статутного фонду Державної акцiоненої компанiї "Українське видавничо-полiграфiчне об'эднання" (код ЄДРПОУ 21661711)
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Протягом звiтного перiоду емiтент не пиймав участi у створеннi iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
18.12 друкування iншої продукцiї
18.14 брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання повязаних iз нею послуг
58.11 видання книг