ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул.Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 534212
Дата видачі ліцензії 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230--32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв товариства (договiр вiд 27.12.2010 р. № Е-2654)


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Ковпака, 29
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ 534212
Дата видачі ліцензії 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна діяльність
Опис Юридична особа, яка надає послуги зберiгача цiнних паперiв товариства (договiр № 84е/11 вiд 01.03.2011 р.)