ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Статутний капiтал ПРАТ "Полiграфкнига" складає 38 713 700 грн. Товариство провадить господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi до свого Статуту.
Для покращення фiнансового стану пiдприємства, забезпечення його прибутковостi та платоспроможостi на ПрАТ "Полiграфкнига" розроюблений "План по виходу пiдприємства з економiчної кризи" (модернiзацiя виробництва книжкової продукцiї). На перiод кризи тимчасово призупинено виробничу дiяльнiсть пiдприємства. Основними напрямками модернiзацiї є : 1. Оптимiзацiя кiлькостi зайнятого у виробництвi книжково-журнальної продукцiї полiграфiчного обладнання та оптимiзацiя виробничих площ. 2.Оптимiзацiя кiлькiсного складу працюючих на пiдприємствi. 3.Реiнжинiрiнг бiзнес-процесiв пiдприємства, розробка нових пiдходiв до виробництва та реалiзацiї книжково-журнальної продукцiї. Тимчасове припинення виробничої дiяльностi дозволить пiдприємству зменшити витрати на комунальнi платежi та провести модернiзацiю виробництва з найменшими втратами. На протязi 3 мiсяцiв 2013 року пiдприємство отримало: - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в сум 0 тис. грн. -iншi операцiйнi доходи (надання в оренду власних примiщень та реалiзацiя залишкiв ТМЦ на складах) -3409 тис. грн. -iншi доходи 0 тис. грн. витрати за той же перiод склали: 1тис.грн.-собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 1039 тис. грн. -адмiнiстративнi витрати - 9 тис. грн. -витрати на збут - 2510 тис. грн. -iншi операцiйнi витрати - -iншi витрати - 5 тис. грн.