ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Звіт за 1 квартал 2013 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Маковiй Вiталiй Григорович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
1.2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження Київ, 03057, О. Довженка, 3
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02470135
1.5. Міжміський код та телефон, факс (044) 458-09-53, (044) 455-59-93
1.6. Електронна поштова адреса poligrafkniga.prat@ukr.net


2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013

(дата)


2.2. Квартальна інформація розміщена на власній сторінці

poligrafkniga.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2013

(дата)