ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.07.2013

Звіт за 2 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.07.2013
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса м. Київ, вул. О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 2 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 19 18
первісна вартість 1001 1372 1372
накопичена амортизація 1002 1353 1354
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 52
Основні засоби 1010 27171 25133
первісна вартість 1011 62568 62568
знос 1012 35397 37435
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 27192 25203
II. Оборотні активи Запаси 1100 2170 2018
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1294 1766
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 85 3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3588 436
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 42 680
Витрати майбутніх періодів 1170 13 13
Інші оборотні активи 1190 741 980
Усього за розділом II 1195 7933 9596
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 35125 34799
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 38714 38714
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 739 739
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24751 -24306
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 14702 15147
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 18534 18942
розрахунками з бюджетом 1620 685 685
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 24 22
розрахунками з оплати праці 1630 40 3
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1140 0
Усього за розділом IІІ 1695 20423 19652
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 35125 34799

Керівник Маковiй Вiталiй Григорович
Головний бухгалтер д/н

На початок II кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 26827 тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 35741). Запаси 0 тис.грн.; виробничi запаси 146 тис. грн. ; незавершене виробництво 45тис. грн. ; готова продукцiя 1973 тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1299 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 445тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 909тис. грн.
На кiнець I I кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 25133тис. грн. (первiсна вартiсть 62568, знос 37435). Запаси 2018 тис.грн.; виробничi запаси 138 тис. грн. ; незавершене виробництво 48 тис. грн. ; готова продукцiя 1832тис. грн., дебiторська заборгованiсть 1766 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 680тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 980тис. грн.