ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 19.02.2014

Звіт за 4 квартал 2013 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 19.02.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса м. Київ, вул. О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
за 4 квартал 2013 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 19 17
первісна вартість 1001 1372 1356
накопичена амортизація 1002 1353 1339
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 0
Основні засоби 1010 27171 23035
первісна вартість 1011 62568 56251
знос 1012 35397 33216
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 27192 23035
II. Оборотні активи Запаси 1100 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1294 1387
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 85 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3588 19054
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 42 283
Витрати майбутніх періодів 1170 13 0
Інші оборотні активи 1190 741 0
Усього за розділом II 1195 7920 20774
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 35125 43809
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 1400 38714 38714
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 739 739
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24751 -18259
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 14702 21194
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 18534 21519
розрахунками з бюджетом 1620 685 288
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 24 191
розрахунками з оплати праці 1630 40 14
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1140 603
Усього за розділом IІІ 1695 20423 22615
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 35125 43809

Керівник Челомбiтько Iгор Миколайович
Головний бухгалтер д/н

На початок IV кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 27171тис. грн. . Виробничi запаси 156тис. грн. ; незавершене виробництво 40 ис. грн. ; готова продукцiя 1974тис. грн., дебiторська заборгованiсть 3588 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 42 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 13тис. грн. , iншi оборотнi активи 741тис. грн.

На кiнець IV кварталу 2013 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1356 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 23035 тис. грн. (первiсна вартiсть 56251, знос 33216). Виробничi запаси 50 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть 19054 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 283тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 0тис. грн.