ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 24.04.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників 12    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса м. Київ, вул. О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 17 17 19
первісна вартість 1001 1356 1356 1372
накопичена амортизація 1002 1339 1339 1353
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 2
Основні засоби: 1010 16544 16372 27171
первісна вартість 1011 40661 40669 62568
знос 1012 24117 24297 35397
Інвестиційна нерухомість: 1015 6474 6426 0
первісна вартість 1016 14233 14233 0
знос 1017 7760 7808 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 23035 22815 27192
II. Оборотні активи
Запаси 1100 50 52 2170
Виробничі запаси 1101 50 52 156
Незавершене виробництво 1102 0 0 40
Готова продукція 1103 0 0 1974
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1387 1223 1294
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 0 85
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4242 3663 3588
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 283 146 42
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 283 146 42
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 13
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 741
Усього за розділом II 1195 5962 5083 7933
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28997 27898 35125

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38714 38714 38714
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 739 739 739
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24764 21596 -24751
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14689 17857 14702
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13212 9012 18534
за розрахунками з бюджетом 1620 288 322 685
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 191 101 24
за розрахунками з оплати праці 1630 14 0 40
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 603 606 1140
Усього за розділом IІІ 1695 14308 10041 20423
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28997 27898 35125

Примітки: На початок I кварталу 2014 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1356тис.грн.,вартiсть основних засобiв 40661тис. грн. . Виробничi запаси 50 тис. грн. ; незавершене виробництво 0 ис. грн. ; готова продукцiя 0тис. грн., дебiторська заборгованiсть1387 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 283 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 0тис. грн. , iншi оборотнi активи 0тис. грн.

На кiнець I кварталу 2014 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1356 тис.грн.,вартiсть основних засобiв 40669 тис. грн. . Виробничi запаси 52 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть 1223 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти146тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 0тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна