ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД"
Опис (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.


Посада Ревiзор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1983
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Опис (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.


Посада Перший заступник голови правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Вадим Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1981
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Київська правда» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» .
Опис (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.


Посада Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Челомбiтько Iгор Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Опис (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.


Посада голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез»
Опис (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.


Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи  
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполфiграфiя"
Опис (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.