ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 22.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 21.07.2014
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8319100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Середня кількість працівників 12    
Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака    
Адреса 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2014

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 17 17 19
первісна вартість 1001 1356 1356 1372
накопичена амортизація 1002 -1339 -1340 -1353
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 2
Основні засоби: 1010 16544 16165 20511
первісна вартість 1011 40661 40225 48335
знос 1012 -24117 -24060 -27824
Інвестиційна нерухомість: 1015 6474 6378 6660
первісна вартість 1016 14233 14233 14233
знос 1017 -7760 -7856 -7573
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 23035 22559 27192
II. Оборотні активи
Запаси 1100 50 51 2170
Виробничі запаси 1101 50 51 156
Незавершене виробництво 1102 0 0 34
Готова продукція 1103 0 0 1974
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1387 1722 1294
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 0 31 85
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 3
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4242 3601 3588
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 283 236 42
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 283 236 42
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 13
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 773 741
Усього за розділом II 1195 5962 6414 7933
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 28997 28973 35125

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38714 38714 38714
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 739 739 739
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24764 -17831 0
Неоплачений капітал 1425 0 0 24751
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 14689 21621 14702
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 13212 6084 18534
за розрахунками з бюджетом 1620 288 133 685
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 191 0 24
за розрахунками з оплати праці 1630 14 0 40
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 603 1135 1140
Усього за розділом IІІ 1695 14308 7352 20423
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 28997 28973 35125

Примітки: Примiтки: На початок I пiврiччя 2014 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1356 тис.грн., вартiсть основних засобiв 40661тис. грн. Виробничi запаси 50 тис. грн. ; незавершене виробництво 0 тис. грн. ; готова продукцiя 0 тис. грн., дебiторська заборгованiсть1387 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 283 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 0 тис. грн. , iншi оборотнi активи 0 тис. грн.

На кiнець II пiврiччя 2014 року:
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1356 тис.грн., вартiсть основних засобiв 40225 тис. грн. . Виробничi запаси 51 тис. грн. ; дебiторська заборгованiсть 1722 тис. грн.; грошi та їх еквiваленти 236 тис. грн.; витрати майбутнiх перiодiв 0 тис. грн., iншi оборотнi активи 773 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько I.М.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Л.М.