ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Звіт за 1 квартал 2015 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул.Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 534212
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв товариства (договiр вiд 27.12.2010 р. № Е-2654)