ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 27.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 727399
3. Дата проведення державної реєстрації 02.02.1993
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн.) 38713700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 18.12 Друкування iншої продукцiї; 68.20 Здавання в оренду власного нерухомого майна; 58.11 Видавництво книг;
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдно до п. 4.2. Статуту Товариства, акцiонером Товариства, який володiє 100% його акцiй є Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання" (код ЄДРПОУ 21661711).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна"
2) МФО банку 300120
3) Поточний рахунок 2600036160601
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Банк Сiч"
5) МФО банку 380816
6) Поточний рахунок 26007010229