ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 27.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Челомбiтько Iгор Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.07.2015

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 02470135
4. Місцезнаходження м.Київ, 03057, вул. О. Довженка, 3
5. Міжміський код, телефон та факс (044)456-11-61, (044)455-59-93


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.07.2015

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

poligrafkniga.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.07.2015

(дата)