ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 26.10.2015

Звіт за 3 квартал 2015 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 27.10.2014, д/н
Рік народження** 1975
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 17
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига"
Опис Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства.Мiсце роботи - перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Голова наглядової ради не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Емiтент не виплачує винагороду головi наглядової ради.


Посада член наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 27.10.2014, д/н
Рік народження** 1973
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор "УкрНДIСВД"
Опис Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Мiсце роботи - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Голова наглядової ради не надавав згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Емiтент не виплачує винагороду головi наглядової ради.


Посада Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Челомбiтько Iгор Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 27.10.2014, д/н
Рік народження** 1971
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 19
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ПРАТ "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Опис Повноваження та обов'язки голови правлiння визначенi чинним законодавством,статутом товариства, положенням про правлiння. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Голова правлiння видає накази, iнструкцiї та iншi документи з питань дiяльностi товариства; розпоряджається вiдповiдно до законодавства та Статуту майном товариства. Голова правлiння не надавав згоду на розкриття своїх паспортних даних, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада Член правлiння - головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кучма Оксана Анатолiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1972
Освіта** середня спецiальна
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iншi посади, якi займала за останнi п'ять рокiв - бухгалтер ТОВ "Авто Газ Глобал", бухгалтер ТОВ "Промоушн Стафф", бухгалтер ТОВ "Мiкрокредит", провiдний бухгалтер ДП ПЗНП.
Опис Повноваження члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про правлiння Товариства. До компетенцiї члена правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займає посаду головного бухгалтера товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, обрана на посаду 29 вересня 2015 року.


Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 27.10.2014, д/н
Рік народження** 1960
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 33
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез"
Опис Повноваження голови наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Голова наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них. Мiсце роботи - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Голова наглядової ради не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Емiтент не виплачує винагороду головi наглядової ради.


Посада член правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Вадим Юрiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 27.10.2014, д/н
Рік народження** 1981
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння ПРАТ "Видавництво "Київська правда" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Опис Повноваження члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про правлiння Товариства. До компетенцiї члена правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займає посаду заступника голови правлiння товариства. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавав, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада ревiзор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольська Алiна Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1995
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 1
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Опис Має повноваження та обов'язки визначенi чинним законодавством, статутом товариства, положенням про ревiзiйну комiсiю. Ревiзор здiйснює проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента. Працює без винагороди. Займає посаду бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надавала, акцiями ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.