ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року


Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.09.2016
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія 8039100000 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ  
Вид економічної діяльності 58.19 за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 38    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса вул. О. Довженка,3, м.Київ, 03057, (044) 456-11-61

1. Баланс на 30.09.2016

Форма N 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 21385.5 20925.2
первісна вартість 1011 53092.5 52974.4
знос 1012 31707 32049.2
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 21385.5 20925.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 3 11.4
у тому числі готова продукція 1103 0 0.6
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 -19.6 95.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 167.9 25.7
у тому числі з податку на прибуток 1136 3.3 3.3
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6186.1 6313.8
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 167.3 30.6
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 19.5 1815.3
Усього за розділом II 1195 6524.2 8292.4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 27909.7 29217.6


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38713.7 38713.7
Додатковий вкладений капітал 1410 738.6 738.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19388.7 -19584
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 20063.6 19868.3
II. Довгострокові зобов'язання 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 7035 5708.5
розрахунками з бюджетом 1620 4.3 1442.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0.6
розрахунками з оплати праці 1630 0 -8.8
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 806.8 2206.8
Усього за розділом III 1695 7846.1 9349.3
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 27909.7 29217.6

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна