ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року


Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2016 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13532.7 11087
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 3.2 62
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 13535.9 11149
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (13477.6) (10473)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (13477.6) (10473)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 58.3 676
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 58.3 676

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна