ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Ревiзор акцiонерного товариства
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольська Алiна Олександрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження** 1995
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Центр раннього розвитку" - директор
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа здiйснює ревiзiї (перевiрки) дiяльностi виконавчого органу. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 1 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: ТОВ "Центр раннього розвитку" - директор. На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


Посада Член наглядової ради (є представником акцiонера)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Наглядової ради. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 16 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: Заступник головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига". На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


Посада Голова Наглядової ради (є представником акцiонера)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження** 1960
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 31
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Наглядової ради. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 31 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ТОВ "Укрiнвестсинтез". На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Челомбiтько Iгор Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження** 1971
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа очолює роботу Правлiння та здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 21 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя". На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


Посада Член правлiння - головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сичевська Людмила Миколаївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер
Опис Особа призначена на посаду25.02.2016 р. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського облiку на Товариствi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо освiти, стажу роботи, року народження. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: головний бухгалтер, начальник адмiнiстративного вiддiлу. На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.


Посада Член Правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiхур Зiнаїда Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження**  
Освіта** д/н
Стаж керівної роботи (років)**  
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** провiдний iнженер-енергетик
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає учать у роботi Правлiння Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв.Оосба призначена на посаду 25.02.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: провiдний iнженер-енергетик. На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, року народження, освiти, стажу роботи.


Посада Член Наглядової ради (є представником акцiонера)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, 01.01.1900, Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
Рік народження** 1973
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД"
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботi Наглядової ради. Посадова особа не отримує плату за виконання своїх обов'язкiв. Додаткова винагорода не передбачена. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 13 р. Попереднi посади, що займала особа протягом п'яти рокiв: Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД" На iнших пiдприємствах не працює. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.