ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.10.2016

Звіт за 3 квартал 2016 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не передбачено
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 591-04-19
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв товариства.


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „АУДИТОРСЬКА ФIРМА “АУДИТ - СТАНДАРТ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32852960
Місцезнаходження м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе,2-6/32 лiтера "А"
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3345
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.02.2004
Міжміський код та телефон (067) 238-29-94
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства.