ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 21.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року


Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 30.06.2017
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія 8039100000 за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ  
Вид економічної діяльності 58.19 за КВЕД  
Середня кількість працівників, осіб 28    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса вул. О. Довженка,3, м.Київ, 03057, (044) 456-11-61

1. Баланс на 30.06.2017

Форма N 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 21622.2 21248.2
первісна вартість 1011 53865.3 53879.9
знос 1012 32243.1 32631.7
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 21622.2 21248.2
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 8.3 29.1
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 95.6 72.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 5.7 13.2
у тому числі з податку на прибуток 1136 3.3 3.9
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6946.7 5451.9
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти: 1165 69.6 30.2
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 133.5 152.6
Усього за розділом II 1195 7259.4 5749.8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 28881.6 26998


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38713.7 38713.7
Додатковий вкладений капітал 1410 738.6 738.6
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -19636.5 -18782.1
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 19815.8 20670.2
II. Довгострокові зобов'язання 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 7529.4 4755.3
розрахунками з бюджетом 1620 60.6 143.9
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 40 1.8
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 1435.8 1426.8
Усього за розділом III 1695 9065.8 6327.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 28881.6 26998

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна