ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 21.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №727399
3. Дата проведення державної реєстрації 02.02.1993
4. Територія (область) м. Київ
5. Статутний капітал (грн.) 38713700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 18.12 Друкування iншої продукцiї; 18.14 Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг; 58.11 Видання книг;
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2) МФО банку 320649
3) Поточний рахунок 26005052646164
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
рахунок не вiдкривався
5) МФО банку д/н
6) Поточний рахунок д/н