ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 21.07.2017

Звіт за 2 квартал 2017 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності не передбачено
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.1900
Міжміський код та телефон (044) 591-04-19
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис Юридична особа, яка надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв товариства.


Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33620564
Місцезнаходження Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3615
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2015
Міжміський код та телефон (062) 206-84-23
Факс (093) 947-67-00
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть Товариства.