ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 24.10.2017

Звіт за 3 квартал 2017 року


Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2017 р.

Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 17043.6 13532.7
Інші операційні доходи 2120 0 0
Інші доходи 2240 364.8 3.2
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 17408.4 13535.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (15701.1) (13477.6)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (15701.1) (13477.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 – 2285) 2290 1707.3 58.3
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 1707.3 58.3

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Челомбiтько Iгор Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сичевська Людмила Миколаївна