ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 16.01.2018

Особлива інформація на 15.01.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

15.01.2018ЗвільненоРевiзорЗапольська Алiна Олександрiвна д/н, д/н, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
15.01.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства. Звiльнено посадову особу – Ревiзор Запольська Алiна Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за власним бажанням. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 28.11.2014 р.
15.01.2018ОбраноРевiзор Якименко Наталiя Василiвна д/н, д/н, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
Зміст інформації:
15.01.2018 р. рiшенням єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства. Обрано на посаду особу – Ревiзор Якименко Наталiя Василiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з звiльненням попереднього Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник сектору фiнансового планування та внутрiшньої звiтностi фiнансового управлiння Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи, м.Київ. Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком вiдповiдно до Статуту Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.