ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Особлива інформація на 14.03.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненозаступник голови правлiнняСтарчевiч Тетяна Леонiдiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 14.03.2013 року № 134 А) 14.03.2013 року вiдкликано члена правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" (заступника голови правлiння) Старчевiч Тетяну Леонiдiвну, яка була членом правлiння з 30.09.2010 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
д/нПризначеноперший заступник голови правлiнняЯценко Вадим Юрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 14.03.2013 року № 134 А) з 15.03.2013 року введено до складу правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" першого заступника голови правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Яценко Вадима Юрiйовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )