ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 01.12.2014

Особлива інформація на 28.11.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Челомбiтько I.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

01.12.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд.3
4. Код за ЄДРПОУ 02470135
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 456-11-61, (044) 456-11-61
6. Електронна поштова адреса poligraf@emitent.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

01.12.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

229, Бюлетень "Цiннi папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

03.12.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.dak-print.com.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

01.12.2014

(дата)