ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 01.12.2014

Особлива інформація на 28.11.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняРевiзорНазаренко Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Вiдкликано ревiзора – Назаренко Т.М. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), у зв'язку з призначенням головним бухгалтером, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала на посадi – з 01.12.2011р.
д/нПрипинено повноваженнячлен правлiнняОкрушко Анатолiй Григоровичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
- Вiдкликано члена правлiння – Окрушко А.Г. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi – з 14.03.2013р.
д/нПризначеноГоловний бухгалтерНазаренко Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Призначено головним бухгалтером Назаренко Тетяну Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, iншi посади, якi обiймала за останнi 5 рокiв – бухгалтер ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
д/нОбраноРевiзорЗапольська Алiна Олександрiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Обрано ревiзором Запольську Алiну Олександрiвну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, займає посаду бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", iншi посади, якi обiймала за останнi 5 рокiв – директор ТОВ "ЦРРД", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
д/нОбраноЧлен правлiнняНазаренко Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
- Обрано членом правлiння Назаренко Тетяну Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, займає посаду головного бухгалтера ПРАТ "Полiграфкнига", iншi посади, якi обiймала за останнi 5 рокiв – бухгалтер ПАТ "ДАК" "Укрвидавполiграфiя", непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.