ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 29.09.2015

Особлива інформація на 29.09.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.09.2015Припинено повноваженнячлен правлiнняНазаренко Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига" (протокол ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 29.09.2015 № 34) припинено повноваження члена правлiння, головного бухгалтера – Назаренко Тетяни Миколаївни (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), у зв'язку iз звiльненням, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала на посадi – з 28.11.2014р.
29.09.2015Обраночлен правлiнняКучма Оксана Анатолiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рiшенням єдиного Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига" (протокол ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 29.09.2015 № 34) обрано члена правлiння, головного бухгалтера - Кучму Оксану Анатолiївну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, iншi посади, якi займала за останнi п'ять рокiв - бухгалтер ТОВ "Авто Газ Глобал", бухгалтер ТОВ "Промоушн Стафф", бухгалтер ТОВ "Мiкрокредит", провiдний бухгалтер ДП ПЗНП, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.