ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 29.02.2016

Особлива інформація на 25.02.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.02.2016Припинено повноваженняЧлен правлiння - головний бухгалтерКучма Оксана Анатолiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Повноваження Члена правлiння-головного бухгалтера Кучми Оксани Анатолiївни припинено 25.02.2016 (дата вчинення дiї 25.02.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 29.09.2015. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА", у формi протоколу засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 6 вiд 25.02.2016.
25.02.2016Припинено повноваженняЧлен правлiнняЯценко Вадим Юрiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Повноваження Члена правлiння Яценка Вадима Юрiйовича припинено 25.02.2016 (дата вчинення дiї 25.02.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 14.03.2013. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА", у формi протоколу засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 6 вiд 25.02.2016.
25.02.2016ОбраноЧлен правлiння-головний бухгалтерСичевська Людмила Миколаївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Член правлiння-головний бухгалтер Сичевська Людмила Миколаївна обрано 25.02.2016 (дата вчинення дiї 25.02.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на п'ять рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер, начальник адмiнiстративного вiддiлу. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА", у формi протоколу засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 6 вiд 25.02.2016.
25.02.2016ОбраноЧлен правлiнняПiхур Зiнаїда Григорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Член правлiння Пiхур Зiнаїда Григорiвна обрано 25.02.2016 (дата вчинення дiї 25.02.2016). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу на п'ять рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - провiдний iнженер-енергетик. Рiшення прийнято єдиним акцiонером ПРАТ "ПОЛIГРАФКНИГА", у формi протоколу засiдання Правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 6 вiд 25.02.2016.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.