ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Печерський, м. Київ, 01001, Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 279-10-78
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку
Опис не здiйснює самостiйне ведення реєстра
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Укрсоцбанк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Печерський, м. Київ, 01001, Ковпака, б.29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №534212
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.07.2010
Міжміський код та телефон (044) 230-32-43
Факс (044) 230-32-43
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис не здiйснює самостiйне ведення реєстра