ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 14233 14233 0 0 14233 14233
будівлі та споруди 37045 37045 0 0 37045 37045
машини та обладнання 48081 10792 0 0 48081 10792
транспортні засоби 211 211 0 0 211 211
інші 203 121 0 0 203 121
Усього 100657 62502 0 0 165700 62502
Опис Первiсна вартiсть ОЗ на початок року - 100657тис.грн, на кiнець року - 62502 тис. грн.. Знос на початок року - 59321 тис. грн., на кiнець року - 27757 тис. грн. Орендованих основних засобiв немає. Обмежень щодо використання майна пiдприємства не iснує, термiн використання ОЗ -20 рокiв. Нарахована амортизацiя за 2012 рiк - 32883 тис. грн.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 14689 19309
Статутний капітал (тис.грн.) 38714 38714
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 38714 38714
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).

Попереднiй перiод Звiтний перiод
Необоротнi активи 33973 27192
Оборотнi активи 42313 35125
Заборгованiсть засновникiв 0 0
Довгостроковi зобов`язання 0 0
Поточнi зобов`язання 22991 20423
Доходи майбутнiх перiодiв 0 0
Розмiр чистих активiв 53295 41894

Висновок Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства.