ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Висновок

Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Консул-Аудит» (надалi – Аудитор), код ЄДРПОУ №31059761, рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001р № 101 включено в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2605 (свiдоцтво продовжено до 26.05.2016р. Рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 травня 2011 р. № 231/3),згiдно з договором №10.04 вiд 10 квiтня 2013 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Полiграфкнига» КП ДАК «Укрвидавполiграфiя», що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.
Аудитор не спостерiгав за проведенням iнвентаризацiї перед складанням рiчної фiнансової звiтностi, оскiльки ця дата передувала призначенню аудитором Приватного акцiонерного товариства « Реноме». Через характер облiкових записiв та вартiсть необоротних активiв, запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Створення резерву сумнiвних боргiв пiдприємство не проводило.

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану пiдставу для формування умовно-позитивного висновку.

На думку аудитора, за винятком впливу коригувань, якi могли б бути потрiбними для пiдтвердження кiлькостi необоротних активiв, запасiв, чистої реалiзацiйної вартостi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, представленi до перевiрки фiнансовi звiти Приватного акцiонерного товариства « Полiграфкнига» КП ДАК « Укрвидавполiграфiя» за 2012 рiк представляють достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2012 року, а також результати його господарської дiяльностi й рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився 31.12.2012 року, у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.


Розкриття iнформацiї за видами активiв

Пiдприємством видано наказ “Про облiкову полiтику Приватного акцiонерного товариства « Полiграфкнига» КП ДАК « Укрвидавполiграфiя» ”, але передбаченi наказом принципи не в достатнiй мiрi вiдповiдають вимогам дiючих П(С)БО.
Бухгалтерський облiк, в основному вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999р. за №291, але є певнi порушення , якi мають обмежений вплив на фiнансову звiтнiсть .
Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi за 2012 рiк була складена на пiдставi:
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №391/3684;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 «Баланс», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №396/3689;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 «Звiт про фiнансовi результати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №397/3690;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 «Звiт про рух грошових коштiв», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №398/3691;
- Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 «Звiт про власний капiтал», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. №87 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99р. за №399/3692.

Аудит необоротних активiв


На пiдприємствi об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв складається з таких витрат: суми, що сплачують постачальникам активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (без непрямих податкiв); реєстрацiйнi збори, державне мито та аналогiчнi платежi, що здiйснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобiв; суми ввiзного мита, суми непрямих податкiв у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобiв (якщо вони не вiдшкодовуються пiдприємству); витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобiв; iншi витрати, безпосередньо пов’язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi для використання iз запланованою метою. Одиницею облiку основних засобiв є об’єкт основних засобiв.
По даних бухгалтерського облiку первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2012 року становить 62 568 тис.грн., а саме:
- Будинки, споруди i передавальнi пристрої - 37046 тис.грн.;
- Машини та обладнання – 25030 тис.грн.;
- Транспортнi засоби –210 тис.грн.;
- Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 99 тис.грн.;
- Iншi основнi засоби – 120 тис.грн.;
- Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 59 тис.грн;
- Iншi необоротнi матерiальнi активи – 4 тис.грн.

Для облiку зносу основних засобiв ведеться рахунок №131, об’єктом зносу є вартiсть основних засобiв (окрiм вартостi землi i незавершених iнвестицiй). Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс), i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Пiдприємство нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснює прямолiнiйним методом.
Станом на 31.12.2012 р. нарахований знос становить 35397 тис.грн., залишкова вартiсть основних засобiв складає 27171 тис.грн.
Облiк основних фондiв, їх визнання та оцiнка проводиться пiдприємством в основному з дотриманням вимог ПСБО 7 “Основнi засоби”, проте є певнi порушення.
Аудитор висловлює невпевненiсть у достовiрнiй оцiнцi основних засобiв, оскiльки пiдтвердити їх залишкову вартiсть можливо лише за наявностi експертних висновкiв.
Аудитор не може пiдтвердити справедливу вартiсть необоротних активiв.
Станом на 31.12.2012 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 1372 тис.грн., залишкова вартiсть – 19 тис.грн., незавершенi капiтальнi iнвестицiї – 2 тис.грн.
Iнвентаризацiя основних засобiв за звiтний перiод проводилась у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року №69.

Аудит оборотних активiв

Оцiнку вибуття запасiв пiдприємство здiйснює за методом перших за часом надходження (ФIФО) у вiдповiдностi до наказу «Про облiкову полiтику».
Накопичення iнформацiї про запаси та вiдображення операцiй по них проводиться згiдно з П(С)БО 9 “Запаси”, а саме вартiсть запасiв складається з цiни покупки, транспортно-заготiвельних витрат та iнших витрат якi пов’язанi з їх придбанням. Iнвентаризацiя запасiв проводилась перед складанням фiнансової звiтностi пiд час якої порушень не виявлено. Аудитор участi в iнвентаризацiї, у тому числi в якостi спостерiгача, не приймали.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2012 рiк становить 2170 тис.грн., а саме:
- Сировина i матерiали – 138 тис.грн.;
- Будiвельнi матерiали – 8 тис. грн..;
- Запаснi частини – 5 тис. грн.;
- Малоцiннi та швидкозношуваннi предмети – 5 тис.грн.;
- Незавершене виробництво – 40 тис.грн.;
- Готова продукцiя – 1974 тис. грн..
Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi в основному вiдповiдає критерiям П(С)БО 10 “Дебiторська заборгованiсть”.
Станом на 31.12.2012 року, за даними облiку, дебiторська заборгованiсть за товари , роботи , послуги склала 1294 тис.грн., iнша точна дебiторська заборгованiсть – 3588 тис.грн., iншi оборотнi активи – 741 тис.грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 85 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв пiдприємством на протязi року не створювався.
Для облiку наявностi та руху грошових коштiв, згiдно Плану рахункiв на пiдприємствi ведуться активнi рахунки № 301 «Каса в нацiональнiй валютi», №311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi». Станом на 31.12.2012 р., по даних облiку пiдприємства, грошових коштiв в нацiональнiй валютi рахується 42 тис.грн.
Iнформацiя про необоротнi та оборотнi активи пiдприємства, вiдображена в балансi (форма №1), вiдповiдає даним головної книги пiдприємства та даним аналiтичного облiку.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання

Зобов’язання на пiдприємствi визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
Станом на 31.12.2012 р. сума кредиторської заборгованостi склала:
- по статтi “Кредиторська заборгованiсть за товари ( роботи, послуги)” - 18534 тис.грн.;
- «Поточнi зобов’язання за розрахунками»:
- З бюджетом – 685 тис. грн.;
- Зi страхування – 24 тис. грн.;
- З оплати працi – 40 тис. грн.
Iншi поточнi зобов’язання – 1140 тис. грн.
На пiдприємствi не формувалися забезпечення наступних витрат i платежiв.
За перiод, що пiдлягав перевiрцi пiдприємство не отримувало кредитiв банку. Визнання, облiк та оцiнка зобов’язань проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 11 “Зобов’язання”, який затверджений наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 31.01.2000р. №20, зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 11.02.2000р. №85/4306.
Iнформацiя про розмiр зобов’язань пiдприємства, вiдображена в балансi (форма №1), вiдповiдає даним головної книги пiдприємства та даним аналiтичного облiку

Розкриття iнформацiї про власний капiтал

Вiдповiдно до Плану рахункiв облiк власного капiталу пiдприємства ведеться на рахунку №40 «Статутний капiтал». Цей рахунок призначений для узагальнення iнформацiї про стан i рух коштiв власного капiталу. На кiнець року статутний капiтал Приватного акцiонерного товариства « Полiграфкнига» КП ДАК « Укрвидавполiграфiя» становить 38 713 700,00 (Тридцять вiсiм мiльйонiв сiмсот тринадцять тисяч сiмсот грн..) На протязi року змiн в статутному капiталi не було. Заборгованостi по внесках до статутного капiталу у пiдприємства немає.
Iнформацiя про власний капiтал наводиться у Балансi (форма №1), Звiтi про власний капiтал (форма №4) та вiдповiдає даним оборотно-сальдової вiдомостi та даним аналiтичного облiку.

Iнформацiя про сплату товариством статутного капiталу

Розмiр статутного капiталу товариства визначений в статутi в розмiрi 38 713 700,00 ( Тридцять вiсiм мiльйонiв сiмсот тринадцять тисяч сiмсот грн..)
Статутний капiтал сплачений повнiстю, у термiни встановленi законодавством.Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку

Для узагальнення iнформацiї про доходи вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, робiт, послуг на пiдприємствi ведуться рахунки класу 7 «Доходи i результати дiяльностi». Доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку та включаються до Звiту про фiнансовi результати форми №2 згiдно з принципом нарахування в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Склад доходiв на пiдприємствi визначається згiдно з П(С)БО 15 “Доходи” по видам дiяльностi.
Вiдповiдно до звiту «Про фiнансовi результати за 2012 рiк» розмiр доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 898 тис. грн. Вiдповiдно чистий дохiд (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 812 тис.грн., iншi операцiйнi доходи – 9802 тис.грн.,iншi фiнансовi доходи – 2 тис.грн., iншi доходи – 242 тис.ггрн. Облiк витрат виробництва та обiгу на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 “Витрати”. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить – 1400 тис.грн., операцiйнi витрати – 9990 тис.грн. в тому числi:
- матерiальнi затрати – 250 тис.грн.;
- витрати на оплату працi – 1821 тис.грн.;
- вiдрахування на соцiальнi заходи – 657 тис.грн.;
- амортизацiя – 1486 тис.грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 5776 тис.грн.
За 2012 рiк фiнансово-господарська дiяльнiсть товариства є збитковою, розмiр збитку становить – 4620 тис.грн.

Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої в окремих параграфах висловлює думку

1.Згiдно з «Методичним рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств» затверджених Рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року:
Чистi активи пiдприємства становлять:
35125 тис.грн.- 20423 тис.грн..=14702 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша за розмiр статутного капiталу, отже, пiдприємство пiдпадає пiд дiю положення статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України ( 435-15 ), зокрема, п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
2. В процесi здiйснення аудиторських процедур щодо пiдтвердження фiнансової звiтностi аудитором була розглянута iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей з фiнансовою звiтнiстю, перевiреною аудитором (п. 6 МСА). В процесi аудиту не було виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, яка розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю
3. В процесi аудиту фiнансової звiтностi аудиторами було дослiджено питання щодо виконання значних правочинiв (10% та бiльше вартостi активiв) з метою встановлення їх вiдповiдностi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Ми пiдтверджуємо, що вищезгаданi правочини в Приватному акцiонерному товариствi « Полiграфкнига» КП ДАК « Укрвидавполiграфiя» на протязi 2012 р. не мали мiсце.
4. В процесi аудиту фiнансової звiтностi акцiонерного товариства нами було оцiнено стан корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства « Полiграфкнига» КП ДАК « Укрвидавполiграфiя» . В результатi виявлено наступне:
- не iснує служби внутрiшнього аудиту, проте, її функцiї виконує ревiзiйна комiсiя.
- посада корпоративного секретаря –вiдсутня;
- в наявностi є Положення про загальнi збори акцiонерiв, про виконавчий орган (правлiння), про ревiзiйну комiсiю.
На нашу думку, стан корпоративного управлiння характеризується як задовiльний.
5. В процесi проведення аудиту фiнансової звiтностi, виконувались процедури з метою iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (п.10 МСА 240). Цi процедури включали: обговорення аудиторською групою завдання, надання запитiв управлiнському персоналу, отримання розумiння нагляду, який здiйснюють тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, розгляд iншої iнформацiї, перевiрку, спостереження, повторне обчислення та аналiтичнi процедури.
На нашу думку, нами не було iдентифiковано чинники ризику, якi пов’язанi з мотивом або тиском, можливостями, ставленням або логiчним обґрунтуванням, що могли б призвести до суттєвого викривлення фiнансової звiтностi.
6. На протязi 2012 року пiдприємство надало наступну особливу iнформацiю:
-Наказом ПрАТ «Полiграфкнига» вiд 12.03.2012р. №35-к Ющенко Валентину Андрiївну, паспорт серiї СН 834672, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 07.07.1998р. звiльнено з посади головного бухгалтера Товариства. Дата прийняття рiшення - 12.03.2012 року. Пiдстава для прийняття рiшення – заява Ющенко В.А про звiльнення з посади за власним бажанням вiд 22.02.2012 року. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебувала на посадi головного бухгалтера з 01 березня 2011 року по 12 березня 2012 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

-Наказом ПрАТ «Полiграфкнига» вiд 12.03.2012р. №35-к Шелех Ганну Миколаївна, паспорт серiї ЕО 025784, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.,12.01.1996р. призначено на посаду головного бухгалтера Товариства (з 13 березня 2012 року). Дата прийняття рiшення - 12.03.2012 року. Пiдстава для прийняття рiшення – заява Шелех Г.М. про пийняття на посаду вiд 12.03.2012 року. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала призначена особа протягом своєї дiяльностi: економiст, головний бухгалтер. На посаду головного бухгалтера ПрАТ "Полiграфкнига" призначена безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.12.2012 року № 77 А) ПРАТ «Полiграфкнига» повiдомляє про змiни в складi правлiння:
- Вiдкликано голову правлiння Барана Дмитра Степановича, який був головою правлiння з 10.09.2009 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
- Призначено голову правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» – Маковiя Вiталiя Григоровича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ «Полiграфкнига» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
- Призначено члена правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» – Окрушка Анатолiя Григоровича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ «Полiграфкнига» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
В перiод з 01 сiчня 2013 року по 18 квiтня 2013 року була надана наступна особлива iнформацiя:
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» вiд 05.02.2013 року № 98-А) ПРАТ «Полiграфкнига» повiдомляє про змiни в складi наглядової ради:
- Вiдкликано члена наглядової ради Саввiна Сергiя Сергiйовича, який був членом наглядової ради з 01.12.2011 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
- Вiдкликано члена наглядової ради Карасьову Вiкторiю Валентинiвну, яка була членом наглядової ради з 01.12.2011 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
- Призначено членом наглядової ради ПРАТ «Полiграфкнига» – Мельника Дмитра Сергiйовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ «Полiграфкнига» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
- Призначено члена наглядової ради ПРАТ «Полiграфкнига» – Саєнко Оксану Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ «Полiграфкнига» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк призначення на посаду – на п’ять рокiв.
На пiдставi рiшення Акцiонера ПРАТ «Полiграфкнига» (наказ Публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання" вiд 14.03.2013 року № 134 А) ПРАТ "Полiграфкнига" повiдомляє про змiни в складi правлiння:
- з 14.03.2013 року вiдкликано члена правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" (заступника голови правлiння) Старчевiч Тетяну Леонiдiвну, яка була членом правлiння з 30.09.2010 р. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.
- з 15.03.2013 року введено до складу правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" першого заступника голови правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Яценко Вадима Юрiйовича (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Основнi вiдомостi про аудитора

1 Повне найменування Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Консул-Аудит»
2 Код ЄДРПОУ 31059761
3 Мiсцезнаходження 33024,Україна, м.Рiвне,вул..Кавказька,9а
4 Дата державної реєстрацiї 20.07.2000р.Виконавчим комiтетом Рiвненської мiської Ради № 16081200000000546
5 Основнi види дiяльностi - 69.20 – Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.
6 Сертифiкат аудитора Серiя А№ 004253 вiд 15.06.2000р.
7 Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм №2605 Рiшенням АПУ про включення в реєстр №101 вiд 18.05.2001р.
8 Дата i номер договору №10.04 вiд 10 квiтня 2013 року
9 Перевiрка розпочата 10 квiтня 2013 року
10 Перевiрка закiнчена 18 квiтня 2013 рокуДиректор, аудитор
ПП АФ «Консул-Аудит» Л. М. Чижевська
(сертифiкат серiї А 004253)
Дата аудиторського висновку: 18 квiтня 2013 року