ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Укрiнвестсинтез", начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних звязкiв
6.1.8. Опис Повноваження Голови наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Голова наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них. Мiсце роботи - ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння. Голова наглядової ради не надав згоди на розкриття своїх паспортних данних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПРАТ "Полiграфкнига" не виплачує винагороду головi наглядової ради. У звiтньому роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


6.1.1. Посада заступник голови наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саввiн Сергiй Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Державна податкова адмiнiстрацiя України, начальник вiддiлу
6.1.8. Опис Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Заступник голови наглядової ради виконує обовязки голови наглядової ради у разi його вiдсутностi. Мiсце роботи - ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння. Заступник голови наглядової ради не надав згоди на розкриття своїх паспортних данних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПРАТ "Полiграфкнига" не виплачує винагороду заступнику головиi наглядової ради. У звiтньому роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Карасьова Вiкторiя Валентинiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1965
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ДАК ""Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння
6.1.8. Опис Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Секретар наглядової радиведе протоколи засiдань наглядової ради, розглядає документи, здiйснює облiк кореспонжденцiї. Мiсце роботи - ДСВ "Освiта",директор. Член голови наглядової ради не надав згоди на розкриття своїх паспортних данних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. ПРАТ "Полiграфкнига" не виплачує винагороду члену i наглядової ради. У звiтньому роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


6.1.1. Посада ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Iнтерлогiстик", менеджер з логiстики
6.1.8. Опис Ревiзор має повноваження визначенi законодавством, Статутом Товариства, а також Положенням про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства. Проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi емiтента. Працює без винагороди. Займає посаду бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Згоди на розкриття своїх паспортних данних не давав, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У звiтному роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


6.1.1. Посада Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Маковiй Вiталiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння
6.1.8. Опис Повноваження голови правлiння визначенi чинним законодавством, статутом та положенням про правлiння. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розпису. Голова правлiння видає накази, iнструкцiї та iншi документи з питань дiяльностi товариства; розпоряджається вiдповiдно до законодавства та Статуту майном Товариства,в тому числi коштами; представляє товариство у вiдносинах з державними органами, юридичними та фiзичними особами, скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; розподiляє обов'язки мiж членами правлiння; без довiреностi представляє iнтереси Корпоративного пiдприємства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом; приймає рiшення про укладення правочинiв (крiм вiдчуження, передачi в оренду, передачi в заставу нерухомого майна, iнших необоротних активiв) на суму, що не перевищує 0,5 вiдсотка балансової вартостi активiв Корпоративного пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Корпоративного пiдприємства; розпоряджається коштами та майном Корпоративного пiдприємства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Акцiонера та наглядової ради; вiдкриває рахунки у банкiвських установах; пiдписуває довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, наймає та звiльняти працiвникiв Корпоративного пiдприємства, вживає до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Корпоративного пiдприємства; пiдписує вiд iменi правлiння колективний договiр, змiни та доповнення до нього. Голова правлiння не давав згоду на розкриття своїх паспортних даних, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Старчевiч Тетяна Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1976
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укркнига", головний менеджер
6.1.8. Опис Повноваження заступника голови правлiння визначенi чинним законодавством, статутом та положенням про правлiння. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розпису. До компетенцiї члена правлiння входить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства. Займає посаду заступника голови правлiння. Заступник голови правлiння не давав згоду на розкриття своїх паспортних даних, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада заступник голови правлiння
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Окрушко Анатолiй Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Укрполiграфпостач", заступник директора
6.1.8. Опис Повноваження заступника голови правлiння визначенi чинним законодавством, статутом та положенням про правлiння. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розпису. До компетенцiї члена правлiння входить вирiшення всiх питань, повязаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства. Займає посаду заступника голови правлiння. Заступник голови правлiння не давав згоду на розкриття своїх паспортних даних, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Симоненко Наталiя Василiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1980
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "АВА10", бухгалтер
6.1.8. Опис Повноваження та обовязки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр винагороди - згiдно штатного розпису. Головний бухгалтер несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення в товариствi бухгалтерського облiку та визначення облiкової полiтики товариства. Займає посаду заступникаголовного бухгалтера. Головний бухгалтер не давав згоду на розкриття своїх паспортних даних, посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього