ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.03.2012
Кворум зборів** 100
Опис Вiдповiдно до статуту Товариства вищим органом управлiння Товариством є акцiонер, якому належать 100% акцiй Товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Повноваження Акцiонера Товариства, передбаченi законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями Товариства здiйснюються ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" одноособово, рiшення Акцiонера оформлюються у виглядi наказу голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особа, яка iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв – Голова правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" – Продан Василь Васильович.
Наказ ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" № 15 А вiд 26.03.2012 р. "Про результати чергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига""Вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства», п. 6.2.1, 6.2.4.-6.2.5 Статуту Приватного акцiонерного товариства «Полiграфкнига» корпоративне пiдприємство «ДАК «Укрвидавполiграфiя», на пiдставi протоколу засiдання правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 26.03.2012 р. н а к а з у ю:1. Затвердити результати дiяльностi ПРАТ «Полiграфкнига»за 2011 рiк.2. Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ «Полiграфкнига»за 2011 рiк.3. Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ «Полiграфкнига» за 2011р.4. Збитки, отриманi ПРАТ «Полiграфкнига» у 2011 роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.5. Затвердити фiнансовий план ПРАТ «Полiграфкнига» на 2013 р. 6. Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.6.1. Передати в оренду майно ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком;6.2. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо погодження iстотних умов договорiв оренди майна ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком;6.3. Надати дозвiл головi правлiння Корпоративного пiдприємства передати в оренду майно ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком, з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Полiграфкнига», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв. 7. Прийняти рiшення про списання майна ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком майна, що пiдлягає списанню;7.1. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо надання дозволу головi правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» на списання майна товариства згiдно з перелiком, з дотриманням вимог дiючого законодавства України;7.2. Доручити головi правлiння Корпоративного пiдприємства списати майно ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно з перелiком.8. Затвердити внутрiшнi положення Корпоративного пiдприємства:- Положення про Загальнi збори акцiонерiв (Акцiонера) ПРАТ «Полiграфкнига»;- Положення про наглядову раду ПРАТ «Полiграфкнига»;- Положення про правлiння ПРАТ «Полiграфкнига»;- Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРАТ «Полiграфкнига»;- Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ «Полiграфкнига»;- Положення про посадових осiб ПРАТ «Полiграфкнига»;- Кодекс корпоративного управлiння ПРАТ «Полiграфкнига».


Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 05.12.2012
Кворум зборів** 100
Опис Вiдповiдно до статуту Товариства вищим органом управлiння Товариством є акцiонер, якому належать 100% акцiй Товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Повноваження Акцiонера Товариства, передбаченi законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями Товариства здiйснюються ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" одноособово, рiшення Акцiонера оформлюються у виглядi наказу голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особа, яка iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв – Голова правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" – Продан Василь Васильович.
Наказ ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд «05» грудня 2012 року № 77 A "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига": вiдповiдно до протоколу засiдання правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя»
вiд 5 грудня 2012 р. наказую: 1.Звiльнити Барана Дмитра Степановича з посади голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Полiграфкнига» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» з 05 грудня 2012 року в порядку переведення на роботу у ТОВ фiрма «Антологiя» (п.5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України). 2. Припинити дiю Контракту вiд 10.09.2009 р. з головою правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» Бараном Д.С. 3. Призначити Маковiя Вiталiя Григоровича на посаду голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Полiграфкнига» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» з 06 грудня 2012 року. 4. Укласти контракт з головою правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» Маковiєм В.Г. 5. Затвердити правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» у такому складi: голова правлiння Маковiй В.Г.; заступник голови правлiння Старчевiч Т.Л.; заступник голови правлiння Окрушко А.Г. 6. Головi правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» Маковiю В.Г. розмiстити iнформацiю про змiну виконавчого органу в установленому законодавством порядку. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови правлiння Денисюк Н.М.