ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Орган державного управління   за СПОДУ 1084
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Середня кількість працівників 28    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса вул.О.Довженка 3 м Київ 03057
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 23 19
первісна вартість 011 1372 1372
накопичена амортизація 012 1349 1353
Незавершені капітальні інвестиції 020 2 2
Основні засоби:
залишкова вартість 030 33948 27171
первісна вартість 031 100747 62568
знос 032 66799 35397
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 33973 27192
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 444 156
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 40
Готова продукція 130 2357 1974
Товари 140 11 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 4693 1294
первісна вартість 161 4706 1294
резерв сумнівних боргів 162 13 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 55 85
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 546 3588
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 110 42
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 111 741
Усього за розділом II 260 8327 7920
III. Витрати майбутніх періодів 270 13 13
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 42313 35125


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 38714 38714
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 739 739
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -20131 -24751
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 19322 14702
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 19555 18534
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1114 0
з бюджетом 550 666 685
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 584 24
з оплати праці 580 1003 40
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 69 1140
Усього за розділом IV 620 22991 20423
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 42313 35125
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Маковiй В.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Симоненко Н.В.