ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


I. Нематерiальнi активи
Права користування майном
Залишок на початок року 1310 тис грн
Залишок на кiнець року 1310 тис грн
Авторське право на сумiжнi з ним права
Залишок на початок року 40 тис грн
Залишок на кiнець року 40 тис грн
Iншi нематерiальнi активи
Залишок на початок року 22 тис грн
Залишок на кiнець 22 тис грн

II. Основнi засоби
Iнвестицiйна нерухомiсть14233 тис грн
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 37046 тис грн

Машини та обладнання48081 тис грн

Транспортнi засоби210 тис грн

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 884 тис грн

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 87 тис грн

III. Капiтальнi iнвестицiї

Придбання (виготовлення) основних засобiв За рiк 52 тис грн
На кiнець року 2 тис грн


V. Доходи i витрати

Iншi операцiйнi доходи i витрати
Доходи 9802 тис грн

Витрати 3855 тис грнVIII Запаси.

Сировина i матерiали 138 тис грн
уцiнка 314 тис грн

Будiвельнi матерiали 8 тис грн

Запаснi частини 5 тис грн

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 5 тис грн

Незавершене виробництво 40 тис грн

Готова продукцiя 1974 тис грн

IХ. Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1294 тис грн

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань

Нараховано за звiтний рiк 1527 тис грн

д/н

д/н

д/н