ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ" за ЄДРПОУ 02470135
Територія   за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності Інші види видавничої діяльності за КВЕД 58.19
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1797 23790
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 1
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 9247 206
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (6601) (12803)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (116) (0)
Працівникам 105 (2387) (5600)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (1148) (584)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (4) (61)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1308) (2829)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (239) (1293)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (29) (1069)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 788 242
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 789 242
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 756 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 2 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (38) (39)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 720 39
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 720 -39
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 375
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 375
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 375
Чистий рух коштів за звітний період 400 -69 94
Залишок коштів на початок року 410 110 16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 41 110

Примітки:


Керівник

 

(підпис)

Маковiй В.Г.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Симоненко Н.В