ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Приватне акцiонерне товариство "Полiграфкнига" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя" є правонаступником ВАТ "Полiграфкнига", яке було утворене вiдповiдно до Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 1998 №1870 "Про забезпечення дiяльностi Державної акцiонерно компанiї ""Українське видавничо-полiграфiчне об'єднання" шляхом перетворення Державного голвного пiдприємства республiканського виробничого об'єднання "Полiграфкнига" у вiдкрите акцiонерне товариство в порядку передбаченому Указом Президента україни вiд 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств", Закон України "Про господарськi товариства", приведено у вiдповiднiсть до вимог Закону "України "Про управлiння об'єктами державної власностi", Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" та iнших норативно-правових актiв, регламентуючих корпоративнi правовiдносини. У 2010 роцi вiдбулася змiна наменування у вiдповiдостi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; 12
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Входить до ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" м. Київ, вул. О.ДОвженка, 3
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; д/н
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб за звiтний перiод не поступало
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика на пiдприємствi будується таким чином, щоб фiнансовi звiти вiдповiдали вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», Нацiональному положенню (стандартам) бухгалтерського облiку, мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання(експлуатацiї) об`єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об`єкта активом i призупиняється на перiод його реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. Пiдприємство нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснює по прямолiнiйному методу.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 0
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; значнi iнвестицiї не плануються
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; 0
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Станом на 31.12.2013р. за даними облiку необоротнi активи Товариства складаються з нематерiальних активiв залишкова вартiсть яких 17,0 тис. грн., незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 0,0 тис. грн., основних засобiв залишкова вартiсть яких 16544,0 тис. грн. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування у вiдповiдностi до положень наказу про облiкову полiтику та вимог Роздiлу III Податкового кодексу України.
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 0,0 тис. грн.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; 0
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; 0
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Полiтика фiнансування дiяльностi є одним iз основних напрямкiв розробки загальної фiнансової полiтики ПрАТ "Полiграфкнига". З метою її розробки, пiдприємством передусiм проводиться бюджетування на майбутнiй перiод та здiйснюється фактичний аналiз показникiв дiяльностi, в т.ч. структури пасивiв та активiв.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Пiдприємство в звiтному 2013 роцi працювало зi своїми потенцiйними клiєнтами на договiрнiй основi. Всi укладенi договори у звiтному роцi виконанi, порушень термiнiв договiрної дисциплiни немає.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); У зв'язку зi зменшенням попиту на книжкову продукцiю пiдприємство не буде використовувати на повну потужнiсть задiянi виробничi потужностi (полiграфiчне обладанання). Той обсяг виробництва, що зумовлює кон'юнктура ринку полiграфiчної продукцiї. можливо виробляти на меншiй кiлькостi обладнання. Зменшення кiлькостi обладнання, задiяного у виробництвi дохволить зменшити використання трудових та матерiальних ресурсiв на пiдприємствi.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; У зв'язку зi зменшенням попиту на книжкову продукцiю пiдприємство не буде використовувати на повну потужнiсть задiянi виробничi потужностi (полiграфiчне обладанання). Той обсяг виробництва, що зумовлює кон'юнктура ринку полiграфiчної продукцiї. можливо виробляти на меншiй кiлькостi обладнання. Зменшення кiлькостi обладнання, задiяного у виробництвi дохволить зменшити використання трудових та матерiальних ресурсiв на пiдприємствi.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; 0
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі.Керiвництво ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» КП ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку


Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
про фiнансовий стан
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
станом за 2013 рiк

Основнi вiдомостi про Товариство

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
- Код за ЄДРПОУ - 02470135
- Мiсцезнаходження – 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3
- Данi про державну реєстрацiю – дата державної реєстрацiї: 02.02.1993р.,
дата запису: 10.11.2004р. Виписка серiя АГ № 884238 вiд 26.12.2013 р.
- Запис № 1 074 120 0000 002840, Шевченкiвська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя
- Середньоспискова чисельнiсть спiвробiтникiв станом на 31.12.2013р. - 26 чол.
- Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України:
18.12 Друкування iншої продукцiї (основний);
18.14 Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг;
58.11 Видання книг;
58.19 Iншi види видавничої дiяльностi;
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
Наявнiсть зареєстрованих вiдокремлених пiдроздiлiв без вiдокремленого балансу: немає.
Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» у перiодi, що перевiрявся, були наступнi посадовi особи:
Керiвник – з 1.01.2013-02.12.2013р. Маковiй Вiталiй Григорович
з 03.12.2013р. - Челомбiтько Iгор Миколайович.

Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму)

Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ».

2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Найменування Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930
Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р.
Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя
Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Телефон (факс) (044) 501 26 41
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р.

Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р.


Опис перевiреної фiнансової iнформацiї

Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»:
- Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року (форма № 1);
- звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма № 2);
- Звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк (форма № 3);
- Звiту про власний капiтал за 2013 рiк (форма № 4);
- Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк (форма № 5).
Для перевiрки також були наданi:
- Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства;
- Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2013 рiк; первиннi документи;
- Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки.

Опис обсягу аудиторської перевiрки

Аудиторська перевiрка спланована та проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та рiшення № 197 вiд 06.07.2002р. (iз змiнами та доповненнями) та Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств та їх обiгу, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.07.2003 р. № 322.


Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашим обов’язком є надання висновку стосовно фiнансового стану та зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок.
Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку.

Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому
На нашу думку Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА», станом на кiнець останнього дня звiтного перiоду 2013 рiк.
Перевiркою встановлено, що бухгалтерський облiк ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА», вiвся згiдно з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Стан бухгалтерського облiку на товариствi задовiльний. Облiк ведеться за допомогою узагальнення в регiстрах бухгалтерського облiку методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов’язань i фактiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства. В перiодi, що перевiрявся, Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з «Планом рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за №291.
Порядок та складання звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iншим нормативним актам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складалась своєчасно.

Розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов’язань
Необоротнi активи.
Станом на 31.12.2013р. за даними облiку необоротнi активи Товариства складаються з нематерiальних активiв залишкова вартiсть яких 17,0 тис. грн., незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 0,0 тис. грн., основних засобiв залишкова вартiсть яких 16544,0 тис. грн. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування у вiдповiдностi до положень наказу про облiкову полiтику та вимог Роздiлу III Податкового кодексу України.
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 0,0 тис. грн.
Оборотнi активи.
Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Загальна вартiсть запасiв Товариства станом на 31.12.2013р. становить 50,0 тис. грн., з них:
- Виробничi запаси - 50,0 тис. грн.;
- Незавершене виробництво - 0,0 тис. грн.;
- Готова продукцiя - 0,0 тис. грн.;
- Товари - 0,0 тис. грн.
Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО – 9 “Запаси” та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено.

Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнювались та вiдображались у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Облiк фiнансових iнвестицiй у Товариствi в цiлому вiдповiдає П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р. № 91. Поточнi фiнансовi iнвестицiй станом на 31.12.2013р. не облiковуються, що вiдображено в рядку Балансу «Поточнi фiнансовi iнвестицiї».
Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Станом на 31.12.2013р. дебiторська заборгованiсть становить:
- За продукцiю, роботи, товари, послуги – 1387,0 тис. грн.;
- За виданими авансами – 0,0 тис. грн.;
- З бюджетом – 0,0 тис. грн.;
- Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4242,0 тис. грн.
Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються.
Iншi оборотнi активи – 0,0 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис. грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013р. складають 283,0 тис. грн.
Облiк, визнання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики.
Станом на 31.12.2013р. поточнi зобов'язання ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» складають 14308 тис. грн., у т.ч.:
- iншi поточнi зобов'язання – 603,0 тис. грн.;
- короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги – 13212,0 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 288,0 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхуванням – 191,0 тис. грн.;
- з оплати працi – 14,0 тис. грн.;
- за одержаними авансами – 0,0 тис. грн.;
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi зобов’язання у Товариства не облiковуються.

Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку

Чистий збиток за 2013 рiк складає 13,0 тис. грн.
Облiк, признання та оцiнка доходiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290 та облiкової полiтики пiдприємства.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» за 2013 рiк складає 1081,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи – 12431,0 тис. грн., iншi доходи – 80,0 тис. грн.
Облiк витрат в ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. № 318.
За даними бухгалтерського облiку та звiтностi загальна сума витрат ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» за 2013 рiк складає – 13606 тис. грн., у т.ч. iншi операцiйнi витрати – 8864,0 тис. грн., адмiнiстративнi витрати – 3831,0 тис. грн., витрати на збут – 4,0 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 892,0 тис. грн., фiнансовi витрати – 0,0 тис. грн. та iншi витрати – 15,0 тис. грн. Надзвичайних доходiв, доходiв за бартерними операцiями пiдприємство не має.Вiдповiднiсть показникiв розмiру i структури капiталу
Наведенi вiдомостi пiдтверджуються ПП «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ» в повному обсязi на пiдставi наданих та перевiрених первинних документiв Товариства.

Станом на 31.12.2013р. вартiсть власного капiталу Товариства становить 14689,0 тис. грн., в т.ч.:
Зареєстрований капiтал – 38714,0 тис. грн. Капiтал у дооцiнках – 0,0 тис. грн. Резервний капiтал – 0,0 тис. грн. Додатковий капiтал – 739,0 тис. грн. Неоплачений капiтал – 24764,0 тис. грн. Непокритий збиток – 0,0 тис. грн. Всього, станом на 31.12.2013р. розмiр власного капiталу Товариства становить 14689,0 тис. грн.
Показники розмiру i структури власного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства України


Вартiсть чистих активiв

Перевiркою вартостi чистих активiв на звiтну дату встановлено наступне:
- загальна вартiсть активiв Пiдприємства на 31.12.2013р. становить 28997,0 тис. грн.
- загальна вартiсть зобов’язань Пiдприємства становить 14308,0 тис. грн.
Всього чистi активи на 31.12.2013р. 14689,0 тис. грн.
Сума зареєстрованого капiталу на 31.12.2013р. 38714,0 тис. грн.
Таким чином, вартiсть чистих активiв ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» станом на 31.12.2013р. є меншою вiд розмiру його зареєстрованого капiталу станом на 31.12.2013р., що не вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного кодексу України.


Заключнi висновки
Аудитором розглянутi та перевiренi звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2013р., регiстри аналiтичного i синтетичного облiку Товариства. Результати проведеної аудиторської перевiрки й аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства дають можливiсть зробити наступнi висновки:
Отримана при перевiрцi ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» iнформацiя дає в цiлому повне вiдображення складу активiв i пасивiв суб'єкта господарської дiяльностi, що перевiрявся, за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2013р. Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство здiйснювало свою господарську дiяльнiсть у цiлому вiдповiдно до чинного законодавства України.
Звiтнiсть Товариства базується на реальних облiкових даних, подає реальну iнформацiю про Товариство, належним чином складена i не потребує уточнень та виправлень.
ПП «Аудиторська фiрма "СЕРВIС – АУДИТ" пiдтверджує, що фiнансовi звiти у всiх iстотних аспектах повно i достовiрно подає фiнансову iнформацiю про ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» станом на 31.12.2013 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi.

Завiрена звiтнiсть додається.


Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 104 вiд 10.12.2013р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 24.03.2014р. – 16.04.2014р
Директор ПП «АФ СЕРВIС – АУДИТ» ______________ Красiльнiков К.Р.

«16» квiтня 2014р.