ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 16279 15820 0 0 16279 15820
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 44 28 0 0 44 28
інші 10854 7167 0 0 10854 7167
Усього 27171 23017 0 0 27171 23017
Опис Залишкова вартiсть основних засобiв усього на початок звiтного перiоду 27171 на кiнець звiтного перiоду 23017

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 14689 14702
Статутний капітал (тис.грн.) 38714 38714
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 38714 38714
Опис Станом на 31.12.2013р. за даними облiку необоротнi активи Товариства складаються з нематерiальних активiв залишкова вартiсть яких 17,0 тис. грн., незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 0,0 тис. грн., основних засобiв залишкова вартiсть яких 16544,0 тис. грн. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування у вiдповiдностi до положень наказу про облiкову полiтику та вимог Роздiлу III Податкового кодексу України.
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 0,0 тис. грн.
Оборотнi активи.
Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Загальна вартiсть запасiв Товариства станом на 31.12.2013р. становить 50,0 тис. грн., з них:
- Виробничi запаси - 50,0 тис. грн.;
- Незавершене виробництво - 0,0 тис. грн.;
- Готова продукцiя - 0,0 тис. грн.;
- Товари - 0,0 тис. грн.
Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО – 9 “Запаси” та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено.

Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнювались та вiдображались у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Облiк фiнансових iнвестицiй у Товариствi в цiлому вiдповiдає П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р. № 91. Поточнi фiнансовi iнвестицiй станом на 31.12.2013р. не облiковуються, що вiдображено в рядку Балансу «Поточнi фiнансовi iнвестицiї».
Висновок Статутний капiтал є бiльшим за вартiсть чистих активiв.