ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 603 X X
Усього зобов'язань X 14308 X X
Опис Станом на 31.12.2013р. поточнi зобов'язання ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» складають 14308 тис. грн., у т.ч.:
- iншi поточнi зобов'язання – 603,0 тис. грн.;
- короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис. грн.;
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги – 13212,0 тис. грн.;
- за розрахунками з бюджетом – 288,0 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхуванням – 191,0 тис. грн.;
- з оплати працi – 14,0 тис. грн.;
- за одержаними авансами – 0,0 тис. грн.;
Станом на 31.12.2013р. довгостроковi зобов’язання у Товариства не облiковуються.