ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3090, 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 118, А, 3090, 26.12.2002, 01.11.2017 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 рiк
Думка аудитора безумовно-позитивна