ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32205930
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3090, 26.12.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 118, А, 005304, 26.12.2002, 27.06.2017 р.
Текст аудиторського висновку (звіту) Керiвництво ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» КП ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) про фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» станом за 2013 рiк Основнi вiдомостi про Товариство Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» - Код за ЄДРПОУ - 02470135 - Мiсцезнаходження – 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, буд. 3 - Данi про державну реєстрацiю – дата державної реєстрацiї: 02.02.1993р., дата запису: 10.11.2004р. Виписка серiя АГ № 884238 вiд 26.12.2013 р. - Запис № 1 074 120 0000 002840, Шевченкiвська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя - Середньоспискова чисельнiсть спiвробiтникiв станом на 31.12.2013р. - 26 чол. - Основнi види дiяльностi згiдно Довiдки з Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України: 18.12 Друкування iншої продукцiї (основний); 18.14 Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання пов'язаних iз нею послуг; 58.11 Видання книг; 58.19 Iншi види видавничої дiяльностi; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. Наявнiсть зареєстрованих вiдокремлених пiдроздiлiв без вiдокремленого балансу: немає. Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» у перiодi, що перевiрявся, були наступнi посадовi особи: Керiвник – з 1.01.2013-02.12.2013р. Маковiй Вiталiй Григорович з 03.12.2013р. - Челомбiтько Iгор Миколайович. Основнi данi про аудитора (аудиторську фiрму) Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ». 2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Найменування Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «СЕРВIС-АУДИТ» Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрацiї 23.10.2002р. Орган, що здiйснив реєстрацiю Оболонська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя Мiсцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3090, Рiшення Аудиторської палати України вiд 26.12.2002р. № 118; термiн чинностi до 01.11.2017 р. Директор Красiльнiков Костянтин Рудольфович Сертифiкат аудитора Серiя А № 005304 вiд 27.06.2002 р., дiйсний до 27.06.2017 р. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Ми провели аудиторську перевiрку наступних фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛIГРАФКНИГА» КОРПОРАТИВНОГО ПIДПРИЄМСТВА ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»: - Балансу Товариства станом на 31.12.2013 року (форма № 1); - звiту про фiнансовi результати за 2013 рiк (форма № 2); - Звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк (форма № 3); - Звiту про власний капiтал за 2013 рiк (форма № 4); - Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк (форма № 5). Для перевiрки також були наданi: - Установчi i реєстрацiйнi документи Товариства; - Регiстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2013 рiк; первиннi документи; - Iнша документацiя нормативно-розпорядчого характеру, що стосується питання i перiоду перевiрки. Опис обсягу аудиторської перевiрки Аудиторська перевiрка спланована та проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та рiшення № 197 вiд 06.07.2002р. (iз змiнами та доповненнями) та Положення про порядок здiйснення емiсiї облiгацiй пiдприємств та їх обiгу, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.07.2003 р. № 322. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Це включає розробку, запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй; вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашим обов’язком є надання висновку стосовно фiнансового стану та зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит також включає аналiз застосованих принципiв бухгалтерського облiку та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку. Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiлому На нашу думку Товариство в цiлому дотримується принципiв обраної облiкової полiтики щодо вимог застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА», станом на кiнець останнього дня звiтного перiоду 2013 рiк. Перевiркою встановлено, що бухгалтерський облiк ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА», вiвся згiдно з Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями, Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Стан бухгалтерського облiку на товариствi задовiльний. Облiк ведеться за допомогою узагальнення в регiстрах бухгалтерського облiку методом подвiйного запису iнформацiї про наявнiсть i рух активiв, капiталу, зобов’язань i фактiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства. В перiодi, що перевiрявся, Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк у вiдповiдностi з «Планом рахункiв облiку активiв, капiталу, зобов’язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй», затвердженим наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року за №291. Порядок та складання звiтностi вiдповiдає вимогам П(С)БО №1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iншим нормативним актам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку. Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складалась своєчасно. Розкриття iнформацiї за видами активiв та зобов’язань Необоротнi активи. Станом на 31.12.2013р. за даними облiку необоротнi активи Товариства складаються з нематерiальних активiв залишкова вартiсть яких 17,0 тис. грн., незавершених капiтальних iнвестицiй у сумi 0,0 тис. грн., основних засобiв залишкова вартiсть яких 16544,0 тис. грн. Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. № 92 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдає П(С)БО 7 «Основнi засоби» та обранiй облiковiй полiтицi пiдприємства i здiйснюється у бухгалтерському облiку з використанням прямолiнiйного методу нарахування у вiдповiдностi до положень наказу про облiкову полiтику та вимог Роздiлу III Податкового кодексу України. Станом на 31.12.2013р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 0,0 тис. грн. Оборотнi активи. Товариство визначає запаси активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отримано економiчнi вигоди, пов’язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Загальна вартiсть запасiв Товариства станом на 31.12.2013р. становить 50,0 тис. грн., з них: - Виробничi запаси - 50,0 тис. грн.; - Незавершене виробництво - 0,0 тис. грн.; - Готова продукцiя - 0,0 тис. грн.; - Товари - 0,0 тис. грн. Методи оцiнки запасiв Товариство здiйснює у вiдповiдностi з П(С)БО – 9 “Запаси” та згiдно прийнятої облiкової полiтики. Бухгалтерський облiк вищезазначених засобiв вiдповiдає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевiркою правильностi ведення облiку придбання, руху, реалiзацiї та списання запасiв порушень не встановлено. Фiнансовi iнвестицiї Товариства первiсно оцiнювались та вiдображались у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Облiк фiнансових iнвестицiй у Товариствi в цiлому вiдповiдає П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р. № 91. Поточнi фiнансовi iнвестицiй станом на 31.12.2013р. не облiковуються, що вiдображено в рядку Балансу «Поточнi фiнансовi iнвестицiї». Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi здiйснюється згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 08.10.99р. № 237 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Станом на 31.12.2013р. дебiторська заборгованiсть становить: - За продукцiю, роботи, товари, послуги – 1387,0 тис. грн.; - За виданими авансами – 0,0 тис. грн.; - З бюджетом – 0,0 тис. грн.; - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 4242,0 тис. грн. Поточну дебiторську заборгованiсть за продукцiю, роботи, товари, послуги Товариство включає до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. У перевiряємому перiодi резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Наявностi дебiторської заборгованостi, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не встановлено. Поточнi фiнансовi iнвестицiї не облiковуються. Iншi оборотнi активи – 0,0 тис. грн. Витрати майбутнiх перiодiв – 0,0 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013р. складають 283,0 тис. грн. Облiк, визнання та оцiнка зобов'язань на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 «Зобов'язання», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р. № 20 i обранiй пiдприємством облiкової полiтики. Станом на 31.12.2013р. поточнi зобов'язання ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» складають 14308 тис. грн., у т.ч.: - iншi поточнi зобов'язання – 603,0 тис. грн.; - короткостроковi кредити банкiв – 0,0 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги – 13212,0 тис. грн.; - за розрахунками з бюджетом – 288,0 тис. грн.; - за розрахунками зi страхуванням – 191,0 тис. грн.; - з оплати працi – 14,0 тис. грн.; - за одержаними авансами – 0,0 тис. грн.; Станом на 31.12.2013р. довгостроковi зобов’язання у Товариства не облiковуються. Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку Чистий збиток за 2013 рiк складає 13,0 тис. грн. Облiк, признання та оцiнка доходiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 «Доходи», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 29.11.1999р. № 290 та облiкової полiтики пiдприємства. Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» за 2013 рiк складає 1081,0 тис. грн., iншi операцiйнi доходи – 12431,0 тис. грн., iншi доходи – 80,0 тис. грн. Облiк витрат в ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.99р. № 318. За даними бухгалтерського облiку та звiтностi загальна сума витрат ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» за 2013 рiк складає – 13606 тис. грн., у т.ч. iншi операцiйнi витрати – 8864,0 тис. грн., адмiнiстративнi витрати – 3831,0 тис. грн., витрати на збут – 4,0 тис. грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 892,0 тис. грн., фiнансовi витрати – 0,0 тис. грн. та iншi витрати – 15,0 тис. грн. Надзвичайних доходiв, доходiв за бартерними операцiями пiдприємство не має. Вiдповiднiсть показникiв розмiру i структури капiталу Наведенi вiдомостi пiдтверджуються ПП «Аудиторська фiрма «СЕРВIС – АУДИТ» в повному обсязi на пiдставi наданих та перевiрених первинних документiв Товариства. Станом на 31.12.2013р. вартiсть власного капiталу Товариства становить 14689,0 тис. грн., в т.ч.: Зареєстрований капiтал – 38714,0 тис. грн. Капiтал у дооцiнках – 0,0 тис. грн. Резервний капiтал – 0,0 тис. грн. Додатковий капiтал – 739,0 тис. грн. Неоплачений капiтал – 24764,0 тис. грн. Непокритий збиток – 0,0 тис. грн. Всього, станом на 31.12.2013р. розмiр власного капiталу Товариства становить 14689,0 тис. грн. Показники розмiру i структури власного капiталу вiдповiдають вимогам чинного законодавства України Вартiсть чистих активiв Перевiркою вартостi чистих активiв на звiтну дату встановлено наступне: - загальна вартiсть активiв Пiдприємства на 31.12.2013р. становить 28997,0 тис. грн. - загальна вартiсть зобов’язань Пiдприємства становить 14308,0 тис. грн. Всього чистi активи на 31.12.2013р. 14689,0 тис. грн. Сума зареєстрованого капiталу на 31.12.2013р. 38714,0 тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» станом на 31.12.2013р. є меншою вiд розмiру його зареєстрованого капiталу станом на 31.12.2013р., що не вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного кодексу України. Заключнi висновки Аудитором розглянутi та перевiренi звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2013р., регiстри аналiтичного i синтетичного облiку Товариства. Результати проведеної аудиторської перевiрки й аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi Товариства дають можливiсть зробити наступнi висновки: Отримана при перевiрцi ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» iнформацiя дає в цiлому повне вiдображення складу активiв i пасивiв суб'єкта господарської дiяльностi, що перевiрявся, за результатами операцiй з 01.01.2013р. по 31.12.2013р., вiдображає його фiнансовий стан на 31.12.2013р. Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство здiйснювало свою господарську дiяльнiсть у цiлому вiдповiдно до чинного законодавства України. Звiтнiсть Товариства базується на реальних облiкових даних, подає реальну iнформацiю про Товариство, належним чином складена i не потребує уточнень та виправлень. ПП «Аудиторська фiрма "СЕРВIС – АУДИТ" пiдтверджує, що фiнансовi звiти у всiх iстотних аспектах повно i достовiрно подає фiнансову iнформацiю про ПрАТ «ПОЛIГРАФКНИГА» станом на 31.12.2013 року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Завiрена звiтнiсть додається. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 104 вiд 10.12.2013р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 24.03.2014р. – 16.04.2014р Директор ПП «АФ СЕРВIС – АУДИТ» ______________ Красiльнiков К.Р. «16» квiтня 2014р.
д/н
д/н
д/н