ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIГРАФКНИГА" КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01727399
3. Дата проведення державної реєстрації 02.02.1993
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 38713700
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 100
8. Середня кількість працівників (осіб) 12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 - Друкування iншої продукцiї

18.14 - Брошурувально-палiтурна дiяльнiсть i надання повязаних iз нею послуг

58.11 - Видання книг

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння, ревiзiйна комiсiя. Вiдповiдно до п. 4.2. Статуту Товариства, акцiонером Товариства, який володiє 100% його акцiй є Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання" (код ЄДРПОУ 21661711).

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство «Банк Петрокоммерц – Україна»
2) МФО банку 300120
3) Поточний рахунок 2600036160601
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Банк Сiч"
5) МФО банку 380816
6) Поточний рахунок 260070110229