ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Челомбiтько Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата обрання та термін, на який обрано 03.12.2013, 5 рокiв
9) опис Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє. Стаж керiвної роботи 19 рокiв.ПРАТ "Полiграфкнига" виплатила у 2013 роцi Челомбiтьку I.М. винагороду в розмiрi 2863 грн.


1) посада Перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Вадим Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Київська правда» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» .
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, 5
9) опис Яценко Вадим Юрiйович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки членiв правлiння Корпоративного пiдприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного пiдприємства та положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства, а також трудовим договором. за 2013 рiк ПРАТ "Полiграфкнига" виплатила Яценку В.Ю. винагороду в розмiрi 21985 грн.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв’язкiв ТОВ «Укрiнвестсинтез»
8) дата обрання та термін, на який обрано 07.02.2013, 5 рокiв
9) опис Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.Метою дiяльностi наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав Акцiонера Корпоративного пiдприємства, забезпечення ефективностi його iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Корпоративного пiдприємства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Корпоративного пiдприємства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Корпоративного пiдприємства.Члени наглядової ради не отримують винагороду за свою роботу.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.02.2013, 5 рокiв
9) опис Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.Метою дiяльностi наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав Акцiонера Корпоративного пiдприємства, забезпечення ефективностi його iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Корпоративного пiдприємства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Корпоративного пiдприємства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Корпоративного пiдприємства.Члени наглядової ради не отримують винагороду за свою роботу.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполфiграфiя"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.02.2013, 5 рокiв
9) опис Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.Метою дiяльностi наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав Акцiонера Корпоративного пiдприємства, забезпечення ефективностi його iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Корпоративного пiдприємства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Корпоративного пiдприємства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Корпоративного пiдприємства.Члени наглядової ради не отримують винагороду за свою роботу.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата обрання та термін, на який обрано 01.12.2011, 5 рокiв
9) опис Особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою в статутному капiталi не володiє.Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) є органом управлiння Корпоративного пiдприємства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Корпоративного пiдприємства та обирається (призначається) та вiдкликається (звiльняється) Акцiонером Корпоративного пiдприємства. Ревiзор не отримує винагороду за свою дiяльнiсть.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.