ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 05.02.2013
Кворум зборів** 100
Опис 05.02.2013 року за iнiцiативою Акцiонера були проведено позачергове засiдання ПРАТ "Полiграфкнига" та видано наказ № 98-а вiд 05.02.2013 р. Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига", яким прийнято рiшення:
1. Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради Саввiна Сергiя Сергiйовича та Карасьової Вiкторiї Валентинiвни та обрати нових членiв наглядової ради Мельника Дмитра Сергiйовича та Саєнко Оксану Миколаївну.
2. Затвердити склад наглядової ради ПРАТ "Полiграфкнига" строком на пять рокiв:
- Денисюк Наталiя Миколаївна;
- Мельник Дмитро Сергiйович;
- Саєнко Оксана Миколаївна.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 14.03.2013
Кворум зборів** 100
Опис 14.03.2013 року за iнiцiативою Акцiонера були проведено позачергове засiдання ПРАТ "Полiграфкнига" та видано наказ № 134-а вiд 14.03.2013 р. Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига", яким прийнято рiшення:
1. Вивести зi складу правлiння Приватного акцiонерного товариства "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" Старчевiч Тетяну Леонiдiвну з 14.03.2013 року.
2. Ввести до складу правлiння Приватного акцiонерного товариства "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" першого заступника голови правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Яценка Вадима Юрiйовича з 15.03.2013 року.
3. Затвердити правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" у такому складi:
голова правлiння:
Маковiй В.Г.;
члени правлiння:
перший заступник голови правлiння Яценко В.Ю.
заступник голови правлiння Окрушко А.Г.;
4. Головi правлiння ПРАТ "Полiграфкнига" Маковiю В.Г. розмiстити iнформацiю про змiну виконавчого органу в установленому законодавством порядку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови правлiння Денисюк Н.М.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис 15.04.2013 р. були проведенi черговi засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига", за результами яких видано наказ № 139 А вiд 15.04.2013 р. "Про результати чергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига" згiдно з яким:
1. Затвердити результати дiяльностi ПРАТ «Полiграфкнига»за 2012 рiк.
2. Затвердити звiт та висновки ревiзора ПРАТ «Полiграфкнига»за 2012 рiк.
3. Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiсть ПРАТ «Полiграфкнига» за 2012р.
4. Збитки, отриманi ПРАТ «Полiграфкнига» у 2012 роцi покрити за рахунок майбутнього отриманого прибутку.
5. Затвердити фiнансовий план ПРАТ «Полiграфкнига» на 2014 р.
6. Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду.
6.1. Передати в оренду майно ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком;
6.2. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо погодження iстотних умов договорiв оренди майна ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком;
6.3. Надати дозвiл головi правлiння Корпоративного пiдприємства передати в оренду майно ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком, з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Полiграфкнига», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв.
7. Прийняти рiшення про списання майна ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно перелiком майна, що пiдлягає списанню;
7.1. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо надання дозволу головi правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» на списання майна товариства згiдно з перелiком, з дотриманням вимог дiючого законодавства України;
7.2. Доручити головi правлiння Корпоративного пiдприємства списати майно ПРАТ «Полiграфкнига» згiдно з перелiком.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 02.12.2013
Кворум зборів** 100
Опис 02.12.2013 року за iнiцiативою Наглядової ради було проведено позачергове засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига" та видано наказ вiд 02.12.2013 р. № 201 А "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига" згiдно iз яким:
1. Звiльнити Маковiя Вiталiя Григоровича з посади голови правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» корпоративного пiдприємства ДАК «Укрвидавполiграфiя» з 02 грудня 2013 року за згодою сторiн.
2. Припинити дiю Контракту з головою правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» корпоративного пiдприємства ДАК «Укрвидавполiграфiя» з 02 грудня 2013 з Маковiєм Вiталiєм Григоровичем.
3. Призначити Челомбiтько Iгоря Миколайовича на посаду голови правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» корпоративного пiдприємства ДАК «Укрвидавполiграфiя» з 03 грудня 2013 року.
4. Укласти контракт з головою правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» корпоративного пiдприємства ДАК «Укрвидавполiграфiя».
5. Вивести iз складу правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» корпоративного пiдприємства ДАК «Укрвидавполiграфiя» Маковiя Вiталiя Григоровича з 02 грудня 2013 року.
6. Ввести до складу правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» корпоративного пiдприємства ДАК «Укрвидавполiграфiя» Челомбiтько Iгоря Миколайовича з 03 грудня 2013 року.
7. Головi правлiння ПРАТ «Полiграфкнига» Челомбiтько Iгорю Миколайовичу розмiстити iнформацiю про змiну виконавчого органу у встановленому законом порядку.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 18.12.2013
Кворум зборів** 100
Опис 18.12.2013 р. за iнiцiативою наглядової ради було проведено позачергове засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiшграфкнига" та видано наказ № 203А вiд 18.12.2013 р. "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiгшрафкнига" згiдно iз яким:
1. Надати погодження правлiнню ПРАТ «Полiграфкнига» на передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ «Полiграфкнига» площею 12000,12 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О.Довженка, 3, та перебуває на балансi Корпоративного пiдприємства Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Євробудсервiсс» строком на 15 (п'ятнадцять) рокiв за цiною 270 397,55 грн. за мiсяць.
2. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо погодження iстотних умов договору оренди нерухомого майна ПРАТ «Полiграфкнига».
3. Надати дозвiл головi правлiння Корпоративного пiдприємства Челомбiтько I.М., з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Полiграфкнига», Положенням про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ «Полiграфкнига», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договору передати в оренду нерухоме майно ПРАТ «Полiграфкнига» площею 12000,12 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О.Довженка, 3, та перебуває на балансi Корпоративного пiдприємства шляхом укладення нотарiально посвiдченого договору оренди i його подальшої державної реєстрацiї вiдповiдно до ст. 794 ЦК України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 26.12.2013
Кворум зборів** 100
Опис 26.12.2013 р. по iнiцiативi наглядової ради проведено позачергове засiдання Акцiонера та видано наказ вiд 26.12.2013 р. № 208 А "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Полiграфкнига" згiдно з яким:
1. Надати погодження правлiнню ПРАТ «Полiграфкнига» на передачу в оренду нерухомого майна ПРАТ «Полiграфкнига» площею 3 537,31 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О.Довженка, 3, та перебуває на балансi Корпоративного пiдприємства Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Технократт» строком на 15 (п'ятнадцять) рокiв за цiною 75 319,00 грн. за мiсяць.
2. Надати наглядовiй радi Корпоративного пiдприємства повноваження щодо погодження iстотних умов договору оренди нерухомого майна ПРАТ «Полiграфкнига».
3. Надати дозвiл головi правлiння Корпоративного пiдприємства Челомбiтько I.М., з дотриманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПРАТ «Полiграфкнига», Положенням про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПРАТ «Полiграфкнига», пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договору передати в оренду майно ПРАТ «Полiграфкнига» площею 3537,31 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ,
вул. О.Довженка, 3, та перебуває на балансi Корпоративного пiдприємства шляхом укладення нотарiально посвiдченого договору оренди i його подальшої державної реєстрацiї вiдповiдно до ст. 794 ЦК України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.