ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Ведення бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, Податкового кодексу України та затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.

Iнвентаризацiя основних засобiв за звiтний перiод (2013 рiк) проводилась згiдно з наказом по товариству у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69.

При перевiрцi касових i банкiвських операцiй порушень не виявлено. Готiвка, отримана з поточних рахункiв в касу товариства, оприбутковується по касових документах своєчасно. Лiмiт залишку готiвки в касi, встановлений на 2013 рiк, дотримувався.

Нарахування обов’язкових платежiв вiдбувається своєчасно та за призначенням.
Поточна заборгованiсть по обов’язковим платежам та до бюджету має мiсце. Поточна заборгованiсть по заробiтнiй платi станом на 31.12.2013 року вiдсутня.

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства було встановлено, що необоротнi активи станом на 01.01.13 року склали 27192тис. грн., на кiнець звiтного року 23035 тис. грн., оборотнi активи станом на 01.01.13 року склали 7933тис. грн., а на кiнець звiтного року 5962 тис. грн., всього активiв станом на 01.01.13 року – 35125тис. грн., на кiнець – 28997тис. грн.

Власний капiтал станом на 01.01.13 року складає 14702 тис. грн., в тому числi статутний капiтал 38714 тис. грн., iнший додатковий капiтал 739 тис. грн., непокритий збиток – 24751тис. грн.
Власний капiтал станом на 31.12.13 року склав 14689 тис. грн., в тому числi статутний капiтал – 38714 тис. грн., iнший додатковий капiтал 739 тис. грн., непокритий збиток – 24764 тис. грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок звiтного перiоду складає 20423тис. грн., на кiнець звiтного перiоду – 14308 тис. грн.

Станом на 31.12.2013 року оборотнi активи складають 5962 тис. грн., в тому числi виробничi запаси 50 тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги : чиста реалiзацiйна вартiсть 1387 тис. грн., первiсна вартiсть 1387 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4242 тис. грн. , грошi та їх еквiваленти 283 тис. грн..
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: збиток 13 тис. грн.

Рiчний звiт направлено у вiдповiднi органи вчасно згiдно з встановленими строками. Всi форми рiчного звiту вiдповiдають стандартам.

Порушень у фiнансово-господарськiй дiяльностi пiдприємства не виявлено.

За звiтний перiод облiк основних засобiв, товарних запасiв та iнших оборотних активiв вiвся згiдно з чинним законодавством. При веденнi Головної книги товариства порушень „Положення про бухгалтерський облiк та звiтнiсть” не допущено. Первинна документацiя вiдповiдає статтям балансу в Головнiй книзi. Банкiвська документацiя ведеться належним чином i вiдповiдає встановленим нормам.

д/н

д/н

д/н