ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Челомбiтько I.М.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

30.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 02470135
4. Місцезнаходження Україна, 03680, м. Київ, Шевченкiвський, м. Київ, вул. О. Довженка,3
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 456-11-61, (044)456-11-61
6. Електронна поштова адреса poligrafkniga@emitent.net.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№ 78, Бюлетень Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.poligrafkniga.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2015

(дата)