ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.11.20101051/1/10Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областiUA4000104541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні13871370038713700100
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзованих та неорганiзованих ринках не здiйснюється. Емiтент, лiстинг на фондових бiржах не проходив. Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.