ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Челомбiтько Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор Приватного акцiонерного товариства "Укрполiграфпостач" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 03.12.2013, 5 рокiв
9) опис Голова правлiння керує виконавчим органом Корпоративного пiдприємства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Корпоративного пiдприємства. Права та обов"язки голови правлiння визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного пiдприємства, положенням про правлiння, а також трудовим договором. Оплата працi та соцiально-побутове забезпечення керiвника визначаються контрактом. Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає. У звiтному роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


1) посада Перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яценко Вадим Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1981
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Київська правда» корпоративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2013, 5 рокiв
9) опис Заступник голови правлiння - Яценко Вадим Юрiйович (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки членiв правлiння Корпоративного пiдприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного пiдприємства та положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисюк Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.02.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження голови наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Голова наглядової ради органiзовує роботу наглядової ради, скликає засiдання наглядової ради та головує на них. Мiсце роботи - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Голова наглядової ради не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Працює без винагороди. У звiтному роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мельник Дмитро Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПРАТ "УКРНДIСВД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 05.02.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Метою дiяльностi наглядової ради є представництво iнтересiв та захист прав Акцiонера Корпоративного пiдприємства, забезпечення ефективностi його iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань Корпоративного пiдприємства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi Корпоративного пiдприємства, здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння Корпоративного пiдприємства. Мiсце роботи - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Мельник Д.С. не надавав згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Працює без винагороди. У звiтному роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Запольська Алiна Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи -, -, -
4) рік народження** 1995
5) освіта** Незакiнчена вища
6) стаж роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Центр раннього розвитк " - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2014, п"ять рокiв
9) опис Резiйна комiсiя (ревiзор) є органом управлiння Корпоративного пiдприємства, який контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння Корпоративного пiдприємства та обирається (призначається) та вiдкликається (звiльняється) рiшенням акцiонера Корпоративного пiдприємства. Права та обов"язки ревiзийної комiсiї (ревiзора) визначенi Статутом товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) ПРАТ "Полiграфкнига". Особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисловi та посадовi злочини немає. Призначена наказм Акцiонера 28 листопада 2014 року.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саєнко Оксана Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.02.2013, 5 рокiв
9) опис Повноваження члена наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про наглядову раду Товариства. Мiсце роботи - заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Саєнко О.М. не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних, акцiями емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Працює без винагороди. У звiтному роцi змiн щодо даної посадової особи не було.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Назаренко Тетяна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2014, 5 рокiв
9) опис Член правлiння Назаренко Т.М. (особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних), акцiями ПРАТ "Полiграфкнига" не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Права та обов'язки членiв правлiння Корпоративного пiдприємства визначаються чинним законодавством, статутом Корпоративного пiдприємства та положенням про правлiння Корпоративного пiдприємства. Працює головним бухгалтером ПРАТ "Полiграфкнига. Обрана на посаду 28 листопада 2014 року.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правлiнняЧеломбiтько Iгор Миколайович-, -, -000000
Член наглядової радиМельник Дмитро Сергiйович-, -, -000000
Член наглядової радиСаєнко Оксана Миколаївна-, -, -000000
Голова наглядової радиДенисюк Наталiя Миколаївна-, -, -000000
РевiзорЗапольська Алiна Олександрiвна-, -, -000000
Член наглядової радиСаєнко Оксана Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Член правлiнняНазаренко Тетяна Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.