ПрАТ "Поліграфкнига"

Код за ЄДРПОУ: 02470135
Телефон: 456-21-36
e-mail: info@poligrafkniga.prat.ua
Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. О.Довженка, 3
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 02.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
Про погодження проектiв рiшень вищого органу управлiння ПРАТ "Полiграфкнига" на черговому засiданнi Акцiонера з наступних питань дiяльностi ПРАТ "Полiграфкнига" (надалi по тексту - Корпоративне пiдприємство):
1. Затвердження результатiв дiяльностi Корпоративного пiдприємства за 2013 рiк.
2. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора ПРАТ "Полiграфкнига" за 2013 рiк.
3. Затвердження балансу та рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "Полiграфкнига" за 2013 рiк.
4. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) ПРАТ "Полiграфкнига" за 2013 рiк.
5. Затвердження фiнансового плану ПРАТ "Полiграфкнига" на 2015 рiк.
6. Про передачу в оренду майна ПРАТ "Полiграфкнига".
7. Про списання майна ПРАТ "Полiграфкнига".
___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 11.07.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
Про викладення Статуту Приватного акцiонерного товариства "Полiграфкнига" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя" (надалi по тексту - Корпоративне пiдприємство) в новiй редакцiї.
1.Викласти п. 4.9. в наступнiй редакцiї
2.Викласти п. 4.10. в наступнiй редакцiї
3.Викласти п. 4.17. в наступнiй редакцiї___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 24.02.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
Про погодження проектiв рiшень вищого органу управлiння ПРАТ "Полiграфкнига" на черговому засiданнi Акцiонера з наступних питань дiяльностi ПРАТ "Полiграфкнига" (надалi по тексту - Корпоративне пiдприємство):
1. Про передачу в оренду нерухомого майна Корпоративне пiдприємство.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 28.11.2014
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
Про погодження проектiв рiшень вищого органу управлiння ПРАТ "Полiграфкнига" позачерговому засiданнi Акцiонера з наступних питань дiяльностi ПРАТ "Полiграфкнига" (надалi по тексту - Корпоративне пiдприємство):
1.Про виведення iз складу членiв правлiння Корпоративного пiдприємства (код ЄДРПОУ
02470135)- Окрушко А.Г.;
2. Про введення до складу правлiння Корпоративного пiдприємства (код ЄДРПОУ 02470135)- Назаренко Т.М.;
3. Про вiдкликання ревiзора Корпоративного пiдприємства (код ЄДРПОУ 02470135) - Назаренко Т.М.;
4. Про обрання ревiзором Корпоративного пiдприємства (код ЄДРПОУ 02470135) - Запольську А.О.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.